คณะกรรมการบริษัท
นายอริยวิชย เอกอุฬารพันธ์
ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
ดร.วสุเชษฐ์ โสภณเสถียร
รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
ดร.ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร
กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
นางจันท์นิภา สถิรปัญญา
กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
นางสาวจุฑาพร เกตุราทร
กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
นายสุธี อภิชนรัตนกร
กรรมการบริษัท
นายสหทัศน์ ตรีเมธสุนทร
กรรมการบริษัท
นางสาวสุวาณี เจนจิตขจร
กรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
นายอริยวิชย เอกอุฬารพันธ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
ดร.ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
นางจันท์นิภา สถิรปัญญา
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ดร.วสุเชษฐ์ โสภณเสถียร
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
ดร.ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
นายสหทัศน์ ตรีเมธสุนทร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายสุธี อภิชนรัตนกร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายสหทัศน์ ตรีเมธสุนทร
รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาวสุวาณี เจนจิตขจร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายภีมพล มัญชุกังวาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายวิกรณ์ ปิยะคง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาวพรสุข ปุณยรัตน์ยืนยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร
นายสุธี อภิชนรัตนกร
ประธานกรรมการบริหาร
นายสหทัศน์ ตรีเมธสุนทร
รองประธานกรรมการบริหาร
นางสาวสุวาณี เจนจิตขจร
กรรมการบริหาร
นายภีมพล มัญชุกังวาน
กรรมการบริหาร
นายวิกรณ์ ปิยะคง
กรรมการบริหาร
นางสาวพรสุข ปุณยรัตน์ยืนยง
กรรมการบริหาร