ธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

   บริษัทประกอบธุรกิจให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง พร้อมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งบริษัท จะรับฟังปัญหา ข้อจำกัด และความต้องการจากลูกค้า หลังจากนั้นจะนำปัญหา ข้อจำกัด และความต้องการเหล่านั้นมาออกแบบ และนำเสนอเป็นโซลูชั่น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งช่วยให้การบริหารจัดการข้อมูลของลูกค้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นต่างๆ ที่สำคัญที่บริษัทนำเสนอให้กับลูกค้า สามารถแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้

งานระบบโครงสร้างพื้นฐานไอที

   จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบโครงสร้างพื้นฐานไอที เช่น เซิร์ฟเวอร์ (Server) สตอเรจ (Storage) และอุปกรณ์เวิร์คสเตชั่นอื่นๆ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

แบรนด์ที่จำหน่ายและให้บริการ
งานระบบเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน

   ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งเครือข่ายระยะใกล้ (LAN) เป็นเครือข่ายในการส่งสัญญาณภายในองค์กรที่อยู่ในอาคารหรือพื้นที่เดียวกัน และเครือข่ายระยะไกล (WAN) ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ทำหน้าที่การเชื่อมโยง ผ่านเครือข่ายที่มีระยะทางไกลอยู่คนละพื้นที่

แบรนด์ที่จำหน่ายและให้บริการ
งานด้านระบบคลาวด์

   จำหน่าย และติดตั้งผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทที่เป็นผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud) ซึ่งผู้ให้บริการคลาวด์ จะต้องมีระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ (Cloud Infrastructure) ที่ประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์ ตัวเก็บรวบรวมข้อมูล ระบบเครือข่าย Virtualization Software และองค์ประกอบอื่นๆ ทั้งนี้ผู้ให้บริการคลาวด์ในประเทศไทยได้แก่ INET Cloud, UIH, TRUE IDC และ NT

แบรนด์ที่จำหน่ายและให้บริการ
งานระบบการรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย

   มีการให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง จำหน่ายผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางด้านเครือข่ายองค์กร เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามที่อาจจะมีผลกระทบต่อระบบเครือข่ายขององค์กร เนื่องจากระบบเครือข่ายมีผู้ร่วมใช้เป็นจำนวนมาก จึงอาจจะมีทั้งผู้ประสงค์ดี และประสงค์ร้ายควบคู่กันไป เช่น พวกแฮกเกอร์ (Hacker) เรียกค่าไถ่จากข้อมูล การเจาะระบบ และการขโมยระบบฐานข้อมูล

แบรนด์ที่จำหน่ายและให้บริการ
งานระบบศูนย์ข้อมูล

   ให้คำปรึกษา ออกแบบจัดหา ติดตั้ง ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับห้อง Data Center หรือห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศหลักขององค์กร และโซลูชั่นที่เกี่ยวข้องกับระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center) เช่น โซลูชั่นการป้องกันและกู้คืนข้อมูล (Cyber Recovery Solution)

แบรนด์ที่จำหน่ายและให้บริการ
งานระบบการติดต่อสื่อสารทางดิจิตอล

   ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง และจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบติดต่อสื่อสารทางดิจิตอล (Digital Collaboration) ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารให้หน่วยงาน หรือองค์กร ทั้งภายใน และภายนอก เพื่อให้ลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างครบวงจร

แบรนด์ที่จำหน่ายและให้บริการ