กิจกรรม "NT Run for Life”
4 มิ.ย. 2566

กิจกรรม "NT Run for Life”

บริษัท NAT Absolute Technologies PCL เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อการกุศล ให้แก่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนงานเดิน - วิ่งเพื่อการกุศล "NT Run for Life" ในวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2566 โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)กับ ลูกค้า และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมจัดกิจกรรม

โดยนำรายได้ภายหลังหักค่าใช้จ่ายจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อเป็นสาธารณกุศลมอบให้กับโรงพยาบาลวังยาง โรงพยาบาลนาทม โรงเรียนวังยางวิทยาคม และโรงเรียนนาทมวิทยา จังหวัดนครพนม