ร่วมงานกับเรา

สร้างเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2567

หน้าที่และความรับผิดชอบ

• รับผิดชอบงานวางแผน วางระบบควบคุม และตรวจสอบการจัดทำบัญชีต้นทุน

• ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของสินค้า ตรวจเช็คสินค้าคงเหลือ

• ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของสินค้า ตรวจเช็คสินค้าคงเหลือ ควบคุมการตรวจนับสินค้าคงเหลือ และกระทบยอดในระบบ (สินค้าคงเหลือ, Good Receipt, Transfer) ตลอดจนปรับปรุงรายการทางบัญชี และนำเสนอต่อแก่ผู้บังคับบัญชา

• จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือประจำเดือน ไตรมาส และรายปี ให้กับผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ พร้อมรายการปรับปรุงที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร

• ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวการจ้างงานเหมาช่วง ตรวจเช็ครายการเกิดขึ้นจริงของการจ้างเหมาช่วง และกระทบยอดในระบบ (Good Receipt) ตลอดจนปรับปรุงรายการทางบัญชี และนำเสนอต่อแก่ผู้บังคับบัญชา

• จัดทำต้นทุนโครงการ (JOB COST BY PROJECT ตาม Segment PJ-CB-IN-IT) ประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี สำหรับบันทึกบัญชีจนถึงปิดบัญชี

• จัดทำข้อมูลด้านการปันส่วนต้นทุนอื่นประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี

• ปิดงบการเงินและวิเคราะห์งบการเงินประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี (สนับสนุนบัญชี GL)

• จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี (สนับสนุนบัญชี GL)

• พัฒนาระบบตรวจสอบความถูกต้อง ของบัญชีแยกประเภทแต่ะละรายการที่เกี่ยวข้องและรายการต่าง ๆ ที่ผิดปกติ

• สอบทานรายงานภาษีรายเดือนต่าง ๆ เพื่อยื่นผ่านเวปไซต์สรรพากรให้ถูกต้องและตรงตามเวลา เช่น ภพ. 30 ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด. 53 จัดเตรียมและนำส่ง ภ.ง.ด. 50 และ ภ.ง.ด. 51 ให้ทันเวลา (สนับสนุนบัญชี GL)

• ตรวจสอบการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน และการคำนวณค่าเสื่อม (สนับสนุนบัญชี GL)

• ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการตรวจสอบ และหมายเหตุประกอบงบการการเงิน ในการตรวจสอบงบการเงิน ประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี

• ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการตรวจสอบ ในการตรวจสอบประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี

• รับผิดชอบงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร

สร้างเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2567

·    ทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมขาย และให้คำปรึกษาด้านเทคนิคแก่เจ้าหน้าที่แผนกขายและลูกค้า โดยมุ่งเน้นที่การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย โครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูล และโซลูชันด้านไอที ตามที่ลูกค้าต้องการ

·    รับผิดชอบในการศึกษาความต้องการของลูกค้า และสามารถเสนอ/จัดหาระบบ การออกแบบและการแก้ปัญหาการใช้งานให้กับลูกค้า

·       ทำงานร่วมกับฝ่ายขาย เพื่อเสนอโซลูชันและสอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายของบริษัท

·       สามารถให้บริการโซลูชั่นที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้หลายวิธี เช่น เงื่อนไขข้อกำหนด ข้อเสนอ การสาธิต การนำเสนอ เป็นต้น

·       สามารถวิจัย จัดเตรียม ประเมิน และจัดเตรียมโซลูชั่น Proof of Concept ให้กับลูกค้าได้

·       พัฒนาความสัมพันธ์กับทีมขายคู่สัญญา ผู้ให้บริการโซลูชัน และพันธมิตร

·       มีประสบการณ์ในการออกแบบ proposal เพื่อเสนอขอ Budget ได้

สร้างเมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2566

หน้าที่รับผิดชอบ

• เจ้าหน้าที่แผนกขายมีหน้าที่ดูแลลูกค้า เสนอ มองหาโซลูชั่นใหม่ ๆ นำเสนอ เช่น IT Solution ด้าน Servers, Storages, Network เป็นต้น

• สามารถวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์และความต้องการของลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของพวกเขา

• มีทักษะในการคำนวณต้นทุนที่แม่นยำ รวดเร็ว และเสนอราคาให้กับลูกค้าอย่างเหมาะสมและอยู่ภายใต้นโยบายของบริษัท

• ทำงานร่วมกับลูกค้าภาครัฐ เข้าใจ TOR และจัดการการเอกสาร bidding, e-bidding

• เป็นส่วนหลักในการสร้าง พัฒนา และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า ให้ได้รับความไว้วางใจอยู่เสมอ

• เร่งรัดการแก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

• ประสานงานการขายกับสมาชิกในทีม บริหารโครงการ และแผนกอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น

• ควบคุมและรายงานงบประมาณและเปรียบเทียบกับยอดขายตามจริง และวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อปรับปรุงได้

• กำหนดและติดตามเป้าหมายการขายตลอดจน ดูแลทีมงานและยอดขายในทีม

• ระบุลูกค้าใหม่ที่มีศักยภาพและกำหนดกลยุทธ์แนวทางการขาย

 

คุณสมบัติ

• มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในตำแหน่งหรืองานที่เกี่ยวกับการขายธุรกิจ IT Solutions

• มีประสบการณ์เป็นหัวหน้าทีม และดูแลทีมงานแผนกขาย

• มีความเข้าใจกระบวนการและเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการประมูลงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สร้างเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2566

หน้าที่รับผิดชอบ

จัดการดูแลงาน ประสานงาน อีเว้นท์ สัมนา เทรนนิ่ง ที่เกี่ยวข้องการการส่งเสริมการขาย ทั้งที่บริษัทจัดขึ้น หรือการจัดงานร่วมกับ Partner

บริหารจัดการเงื่อนไขต่างๆตามที่ Partner ระบุไว้เพื่อรักษาสถานะการเป็น Partnership

ดูแล Content บนสื่อ Social ต่างๆของบริษัท เช่น facebook, website โดยให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วยและทันเหตุการณ์

จัดการมีเดียที่สำคัญอื่นๆให้กับบริษัท เช่น backdrop, roll up, brochure, e-brochure, vdo เป็นต้น

ทำงานร่วมกับทีมขาย เพื่อจัดการ due registration และ กิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ

คุณสมบัติ

หากมีความรู้ด้าน Graphic Design, Illustrator, CANVA, Google Anaytic, Marketing Platform จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สร้างเมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2566

Responsibility:

·   ทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมบริหารโครงการ และบริษัทคู่ค้า หรือทีมงานภายนอก เพื่อดูแลงานด้านการติดตั้ง ให้แก่ลูกค้า โดยมุ่งเน้นการติดตั้งด้าน VMWare Cloud Foundation (CVF) และโซลูชันด้านไอที ตามที่ฝ่ายขายได้ตกลงกับทางลูกค้าไว้

·       มีหน้าที่ทำตามข้อตกลงที่ลูกค้าให้ความต้องการไว้อย่างครบถ้วน โดยดูแลในการติดตั้ง ด้านเทคนิค เพื่อให้งานสำเร็จตามโซลูชั่นที่ตั้งไว้

·       มีการวางแผนงาน และการติดตั้งที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

·       มีหน้าที่ช่วยประสานงานกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การติดตั้งงานสำเร็จและส่งมอบให้ลูกค้าได้ตามกำหนด

·       สามารถ install, configure, maintain และ แก้ปัญหาด้านเทคนิคต่างๆของระบบที่เรานำเสนอให้แก่ลูกค้า

·       ประเมินงานและสามารถให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะเมื่อเกิดปัญหาในโครงการนั้นๆ

·       ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคกับลูกค้าได้

·       ให้ข้อมูล รวบรวมข้อมูล ด้านเทคนิคในแต่ละโซลูชั่น เพื่อนำไประบุในเอกสารสำคัญได้

·       สามารถวาดรูปโครงสร้างของระบบ เอกสารการปฏิบัติงาน และสามารถประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระบบที่วางไว้ได้


Requirements

  • สัญชาติไทย
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ MIS หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในงาน ติดตั้งระบบด้านไอที System Engineer
  • มีประสบการณ์ในโครงสร้างพื้นฐานของระบบไอที VMWare Cloud Foundation จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีประสบการณ์ในผลิตภัณฑ์ Dell, Dell EMC, VMware และผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยเครือข่ายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ความคุ้นเคยการทำงานระบบของราชการ เช่น เอกสาร และข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมสำหรับแต่ละโครงการ
  • บุคลิกภาพดีพร้อมการนำเสนอ การสื่อสาร การเจรจาต่อรอง ทักษะในองค์กร และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ ทำงานเป็นทีมหรือเดี่ยวได้
  • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
  • แรงจูงใจในตนเองและเต็มใจที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่