ธุรกิจให้บริการเจ้าหน้าที่ไอที

   บริษัทให้บริการจัดส่งพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญทาง ด้านไอที ไปควบคุม ดูแล และ แก้ไข ระบบพื้นฐานต่างๆ ประจำไซต์งานที่ลูกค้าต้องการ เพื่อสนับสนุนสายงานทางด้านไอทีให้แก่ลูกค้า ซึ่งจะช่วยลดภาระการบริหารจัดการ การสรรหา และคัดเลือกบุคลากรทางด้านไอที รวมถึงการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยบริษัทมีบุคลากรที่ให้บริการกับลูกค้า ซึ่งมีความชำนาญในด้านต่างๆ ดังนี้ 1) ด้าน IT Support 2) ด้าน IT Helpdesk 3) ด้าน Programmer บริษัทให้บริการเจ้าหน้าที่ไอทีในสายงาน โดยมีรายละเอียดความชำนาญในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ

   พนักงาน IT Outsource จะมีการบริหารจัดการบุคคลโดยเจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ สำนักงานใหญ่ ซึ่งสามารถลดต้นทุนการดูแลพนักงานให้แก่ลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีการดูแลพนักงาน ทั้งในด้าน สวัสดิการ การสรรหาบุคลากรทดแทน การจ่ายโบนัส และอื่นๆ

ด้านไอทีซับพอร์ต(IT Support)

   บริษัทให้บริการครอบคลุมในการดูแล บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ติดตั้ง ดูแล และแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบปฎิบัติการ Windows รวมถึงการใช้งานซอฟต์แวร์ต่างๆ ติดตั้ง ดูแล แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ LAN ภายในองค์กร ให้คำปรึกษาการใช้งาน และบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครือข่ายต่างๆ จัดทำข้อมูลการใช้งาน การส่งซ่อม หรือข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นต่อการบริหารงานด้านไอที

ด้านไอทีที่คอยรับแจ้งปัญหาจาก User หรือ ผู้ใช้งาน(IT Helpdesk)

   เป็นศูนย์กลางรับแจ้งปัญหาการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กร ตอบคำถาม และให้ข้อมูลสนับสนุนการใช้งานและแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้นผ่านทาง Remote Access เพื่อจัดทำรายงานสรุปข้อมูลคำร้องขอรับบริการ รายวัน และรายเดือน

ด้านโปรแกรมเมอร์(Programmer)

   ทีมงานของบริษัทมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น JavaScript, PHP, NET, ภาษาซีชาร์ป และ HTML เป็นต้น และมีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น Programmer, App Developer, Soft Tester, System analysis, Web designer เป็นต้น เพื่อให้บริการด้านโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า

หลักการการสรรหาพนักงานคุณภาพเพื่อ Outsource ไปประจำที่สำนักงาน หรือไซด์ลูกค้า
ทำความเข้าใจในคุณสมบัติของพนักงาน IT Outsource ที่ลูกค้าต้องการอย่างครบถ้วน

   ศึกษาเนื้องานและหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) ที่ทางลูกค้าต้องการ เพื่อสรรหาพนักงานให้ตรงกับคุณสมบัติที่หัวหน้างานต้องการได้อย่างครบถ้วน โดยมีการสำรวจหัวข้อที่สำคัญ (Survey Check List) เพื่อให้ได้พนักงานที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เตรียมความพร้อม

   ให้พนักงานเตรียมความพร้อม ทักษะ ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการใช้งานในตำแหน่งนั้นๆ และมีการเข้าอบรมในด้านที่จำเป็น อาทิเช่น การเข้าอบรมเซฟตี้ สำหรับพนักงานที่ต้องเข้าทำงานประจำไซด์งานในส่วนของการผลิต เป็นต้น มีการสัมภาษณ์ และประเมินจากประสบการณ์ของพนักงานเพื่อให้ได้พนักงานที่มีทักษะตรงตามงานที่ต้องการ

ให้ความรู้ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบก่อนส่งพนักงานประจำไซด์

   มี Role & Responsibility ให้แก่พนักงานรับทราบก่อนเข้าประจำไซด์งาน เช่น การใช้ระบบ, (Service Level Agreement) SLA ที่ลูกค้าต้องการ และมีหัวหน้างานที่มีความรู้ความสามารถในหารบริหารจัดการเพื่อให้การทำงานในแต่ละหน้าที่ได้ดำเนินการไปอย่างราบรื่น และสามารถให้คำแนะนำอยู่เสมอเมื่อพนักงานต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าด้าน soft skill หรือ technical skill

ประเมินผลงานประจำปี

   บริษัทมี criteria ในการประเมินพนักงานประจำปีอย่างมีมาตรฐาน โดยมีการสอบถามการให้คะแนนประเมินจากหัวหน้างานตรง พร้อมทั้งมีการแจ้งให้พนักงานทราบถึงจุดแข็ง และจุดอ่อน เพื่อนำไปพัฒนาในรอบปีถัดไป

ธุรกิจให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ให้บริการเดินสายระบบเน็ตเวิร์ค (Cabling System and Support) ทั้งด้านระบบแลน ระบบไฟฟ้า และระบบโทรศัพท์ ภายในอาคาร (Indoor) และภายนอกอาคาร (Outdoor) และให้บริการเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และอื่นๆ

ให้บริการเดินสายระบบเน็ตเวิร์ค

ทั้งด้านระบบแลน ระบบไฟฟ้า และระบบโทรศัพท์ ภายในอาคาร (Indoor) และภายนอกอาคาร (Outdoor) บริการติดตั้ง เปลี่ยนจุดติดตั้ง และให้บริการซ่อมบำรุงรักษา Network / Power / Telephone / Fiber Optic ระบบสายสัญญาณถือเป็นระบบพื้นฐานในการสื่อสารสัญญาณระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ ดังนั้นการวางแผนด้านระบบสายสัญญาณจึงเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆ ที่บริษัทต้องคำนึงถึง ทั้งนี้บริษัท มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบ ตลอดจนควบคุมโครงการให้งานของลูกค้าทุกท่านเป็นไปตามมาตรฐาน

การให้บริการงานด้านระบบภายในอาคาร (Mechanical and Electronic: M&E)

ให้บริการงานออกแบบ วางแผน และติดตั้งระบบภายในอาคาร (System Installation) ตลอดจนออกแบบ ปรับเปลี่ยนออฟฟิศทำงาน (Interior Design, Office relocation) รวมถึงตกแต่งภายในตามแบบที่ลูกค้าต้องการ ทั้งในส่วนของงานผนัง ฝ้าเพดาน พื้น โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการให้บริการ โดยการรับฟังความต้องการลูกค้า รูปแบบการทำงาน พฤติกรรมในการใช้งาน ประเมินราคาเบื้องต้น ปรับลด หรือเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ วัดพื้นที่จริงหน้างาน และเข้าตรวจสอบเรืองงานระบบต่างๆ จัดส่่งและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน พร้อมทั้งรับประกันตามที่ตกลงไว้